Технология

Стили Агро ЕООД   прилага  „Но-тил” технология, която  е сред най-щадящите земеделската земя

Но-тил технологията за обработка на почвата осигурява по-голяма биологична активност в повърхностния слой на почвата. Създават се благоприятни условия за растеж и развитие на културните растения. За да се осигури устойчивост на земеделското производство с новите технологии се цели природната среда да се подобрява, а не да се разрушава, т. е. почвата да се запазва от ерозия, измиване и заблатяване /преовлажняване/, да се съхранява хумусът, максимално да се натрупват и икономично да се изразходват влагата и хранителните вещества, по-пълно да се използват продуктивните възможности на отглежданите култури.

Въвеждането на „но-тил” практики в земеделието помога за намаляване отделянето на парникови газове.
„Но-тил” практиката е сред най-щадящите околната среда земеделски практики, най-ниско енергийна и най-ефективна. По-мащабното въвеждане на тази технология довежда до намаляване отрицателното влияние на сектора върху климата и трайното му подобрение.   
Изследователят Werner Wünsch извършва много експериментални работи свързани със загубите на почва и демонстрирането на опазването на почвата в Но-тил и предимствата от наличието на растителни остатъци, върху повърхността на почвата за предотвратяване на  ерозията, дължаща се на валежи от дъжд. В средата на 70-те години Франк Дейкстра и Маноел Персейра откриват в технологията на Но-тил решение на проблемите, свързани с ерозията на почвата в района на Кампос-Жерау-Ло-Паран. Принципите на технологията за директна сеитба /Но-тил/, Иизскват познания в областта на обработването на почвата, използването на фауната, флората и водата, както и в областта на процесите на взаимодействие между компонентите на екосистемата и прилаганите практики при отглеждането на земеделските култури.
 

Абониране