ПОЛИТИКА

СТИЛИ АГРО ЕООД e дружество с основна дейност в сектор селско стопанство със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, ул. „Александър Дякович“ №31;

СТИЛИ АГРО ЕООД И ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ: 
Защитата на личните данни на всеки гражданин е от изключителна важност за СТИЛИ АГРО ЕООД. Поради тази причина са предприети необходимите технически и организационни средства     и мерки за защитата им, част от които е и настоящата Политика по защита на личните данни.
Политиката по защита на личните данни в СТИЛИ АГРО ЕООД е изготвена и се основава на  действащото законодателство в Европейския съюз и Република България.

КАКВО СЕ РАЗБИРА ПОД „ЛИЧНИ ДАННИ“ И „ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ“?:
„Лични данни“ са всяка информация, с която едно физическо лице може да бъде идентифицирано пряко или косвено по един или повече признаци, характерни за личността – като например: име, идентификационен номер/ЕГН, данни за контакт - местонахождение/пощенски адрес, телефонен номер, email адрес, онлайн идентификатор/IP адрес и др. Тези признаци може да са част от физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на физическото лице.
„Обработване на лични данни“ е съвкупността от действия, извършвани с лични данни или набор от лични данни като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

ЗАЩО ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:
Основната цел, за която се извършва обработване на лични данни на физически лица, е идентифицирането им по безспорен начин, във връзка с осъществяването на законоустановени функции на СТИЛИ АГРО ЕООД: Сключване на аренден договор и/или допълнително споразумение към вече съществуващ такъв, или сключване на договор за наем; Вписване на аренден договор или допълнително споразумение към него в Районен съд или Общинска служба по земеделие, Уведомяване на субекта на личните данни за всякакви събития, които биха възникнали и са свързани с изпълнението на договора за аренда/наем,  Изплащане на дължимите суми по договорите за аренда/наем;сключване на трудов, граждански или друг вид договор, обезпечаване осигурителни права на работници и служители, участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, подготовка на тръжна документация и сключване на договори за възлагане обществени поръчки, за целите на проверки от Инспекция по труда, НАП, НОИ, МВР, съд, вътрешен и външен одит, отчетни цели, във връзка с изпълнение на работните процеси и др.,както и с оглед изпълнението на всички останали ангажименти и правомощия на СТИЛИ АГРО ЕООД  като работодател по Кодекса на труда и по останалите законови и подзаконови нормативни актове; Изпълнение на нормативните изисквания, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, защита на Вашите жизненоважни интереси или тези на друго физическо лице; Статистически цели и анализи, съхранение и архивиране на документи, установяване, упражняване или защита на правните претенции на СТИЛИ АГРО ЕООД и др.

КОГА МОЖЕМ ДА РАЗКРИЕМ ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ: 
СТИЛИ АГРО ЕООД прилага комплекс от мерки, за да защити Вашите лични данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Възможно е при предвидени от закона обстоятелства Вашите лични данни да бъдат разкрити. Например, при изрично съгласие от Ваша страна, личните Ви данни могат да бъдат предоставени на трети лица. Също така възможно е разкриване на лични данни, когато това е предвидено в закон, както и по искане на съда или на разследващи органи (органите на полицията, следствието, прокуратурата), а също и когато бъдат поискани от други държавни органи, когато е разрешено от закона. Възможно е при необходимост, да бъдат предоставени Ваши лични данни за целите на националната сигурност или при възникнали проблеми от обществена значимост.

ПРИНЦИПИ, ОТ КОИТО СЕ РЪКОВОДИМ И КОИТО СПАЗВАМЕ: 
СТИЛИ АГРО ЕООД стриктно спазва основните принципи, въведени като задължителни при обработването на лични данни: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, целесъобразност и точност, пропорционалност, отчетност, цялостност и поверителност. Вашите лични данни не се събират самоцелно и без ограничение.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА:
При събирането и обработването на Вашите лични данни имате право на:
•    Информация, относно обработваните Ваши лични данни и достъп до събраните за Вас лични данни; 
•    Възражение спрямо обработването на личните Ви данни, при наличие на законови основания за това
•    Коригиране/попълване ако данните са неточни/непълни - по Ваша инициатива или по инициатива на орган на СТИЛИ АГРО ЕООД;
•    Изтриване на личните данни, при наличие на законови основания за това;
•    Ограничаване на обработването на Вашите лични данни от страна на СТИЛИ АГРО ЕООД, при наличие на законови основания за това;
•    Преносимост на личните данни между отделните администратори – това право Ви позволява да получите данните си от СТИЛИ АГРО ЕООД и да ги прехвърлите на друг администратор в подходящ за употреба формат;
•    Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата Ви са били нарушени.

Можете да защитите Вашите права лично или чрез пълномощник като подадете писмено заявление до управителя на СТИЛИ АГРО ЕООД в офис на фирмата, по пощата, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис.

Вашите лични данни се съхраняват при нас, съобразно целта, за която са събрани и в законоустановените срокове.

Абониране