Полезни съвети


При продажба на земя са необходими следните документи: 
документ за собственост (решение на поземлена комисия, нотариален акт,  договор за делба или завещание), актуална скица на имота и удостоверение за данъчна оценка. Актуална скица на имота може да се издаде от всяка Служба по геодезия, картография и кадастър на територията на Република България, както и от съответните Общински служби по земеделие, а удостоверението за данъчна оценка – от съответната данъчна служба по местонахождение на имота. В случай, че собственикът на земята е починал, е необходимо да приложите и удостоверение за наследници. Документът се издава от общината и/или кметството, където е била последната адресна регистрация на починалото лице. Валиден документ за самоличност.

За подписване на договор за наем/аренда са необходими следните документи: 
- Документ за собственост (решение на поземлена комисия, нотариален акт,  договор за делба или решение за съдебна делба, завещание или друг документ, удостоверяващ правото на собственост);   
- Актуална скица на имота (само при подписване на договор за аренда). Скица на имота може да се издаде от всяка Служба по геодезия, картография и кадастър на територията на Република България, както и от съответните Общински служби по земеделие; 
- Ако собственикът на земята е починал, е необходимо да приложите и удостоверение за наследници. Документът се издава от общината и/или кметството, където е била последната адресна регистрация на починалото лице; 
- Валиден документ за самоличност.

При желание да продадете земя, която притежавате като съсобствник на идеални части от имоти или да предоставите за обработка идеални части от  вашите имот/и, обърнете се към нашия брокер. Нашият представител подробно ще ви обясни процедурата и ще ви съдейства  с юридическа консултация какъв е най-добрият вариант за вас  в конкретната ситуация.

Може ли „Стили агро“ ЕООД да се погрижи за изваждане на необходимите документи по сделката за продажба и/или подписване на договор за обработка на земята? 
Да,  представител на дружеството може да извади необходимите документи от ваше име. За целта трябва да подпишете изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа. Попитайте нашият брокер как най-лесно може да стане това.

Относно такси и комисионни за  извършената услуга:
Не заплащате такси и комисиони за извършената услуга от страна на „Стили агро“ ЕООД. Оферта за закупуване директно от купувача/арендатора „Стили агро“ ЕООД, без посредници.
Фирмата предлага безплатно съдействие за изготвяне на всички документи, необходими за подписване на договор за продажба/наем/аренда на Вашата земя, предвид на това, че целият процес по снабдяването им е възможно да Ви отнеме ценно и неопределено време.

Kога и как се извършва плащането по сделката?
„Стили агро“ ЕООД изплаща договорената сума в деня на сключване на сделката. Може да получите парите си в брой или по банков път.
Сделката по продажба на земеделски  имоти се изповядва пред нотариус по местонахождение на имота, задължително в писмена форма. Ако собственикът е възпрепятстван да се яви лично пред Нотариуса, следва да се изготви изрично пълномощно за продажба.

Как и къде може да се подпише договор за наем/аренда?
Договорът за аренда се сключва в писмена форма с нотариална заверка на подписите на страните. Той бива вписван в Службата по вписванията и регистриран в съответната Общинска служба по земеделие. Ако собственикът е възпрепятстван да се яви лично пред Нотариуса, следва да се изготви изрично пълномощно за целта. При договора за наем няма такива изисквания.

Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 24 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) „Доходите, получени от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя” са необлагаеми. 

Ако искате да получите оферта, отговаряща за Вашия имот/и без посредници може да посетите офиса на фирмата и/или да се свържете с нас на  телефон +359 885300902/ e-mail: broker@stiliagro.bg

 

Абониране