3 отговора на 3 Ваши въпроси

Въпрос 1.Облагат ли се доходите от рента, които получавам като физическо лице, и дължа ли някакви осигурителни вноски върху тях?

- Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 24 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) „Доходите, получени от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя” са необлагаеми

Въпрос 2: Мога ли да продам земята, когато съм съсобственик и притежавам идеални части от имоти? Мога ли да предоставя за обработка идеални части от имот/и, които притежавам?

- Да, можете, при наличие на определени законови изисквания за това. За повече информация, можете да се обърнете за връзка с представител на дружеството. Нашият брокер подробно ще ви обясни процедурата и ще ви съдейства с юридическа консултация какъв е най-добрият вариант за вас в конкретната ситуация.

Въпрос 3: Може ли „Стили агро“ ЕООД да се погрижи за изваждане на необходимите документи по сделката за продажба и/или подписване на договор за обработка на земята?

- Да, представител на дружеството може да извади необходимите документи от ваше име. За целта трябва да подпишете изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа. Попитайте нашият брокер как най-лесно може да стане това..

Абониране