Уведомление за Инвестиционно предложение на „СТИЛИ АГРО“ ЕООД

„СТИЛИ АГРО“ ЕООД, в качеството си на инвеститор, уведомява всички заинтересовани лица, че има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на ферма за отглеждане на животни" в поземлен имот №32860.24.10, находящ се в землището на село Искър, община Вълчи дол“.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на „ферма за отглеждане на животни-фазани и пъдпъци" в поземлен имот №32860.24.10, вид собственост - държавна частна, НТП - просека, площ 15 359 кв. м, находящ се в землището на село Искър, община Вълчи дол. Територията е държавна частна, горска територия собственост на Министерство на земеделието, храните и горите. За имота има издадено одобрено задание съгласно чл. 73, ал. 1, т. 1 от Закона за горите на Министерство на земеделието, храните. и взето Решение №494 от Протокол 25/27.04.2021г. от проведено заседание на Общински съвет Вълчи дол, който разрешава изработка на ПУП –ПЗ за имот №32860.24.10. Отглеждането ще се извършва във волиери, разположени около дърветата в посочения поземлен имот, екологосъобразно и без генериране на опасни и/или вредни вещества.
Инвестиционното предложение не засяга защитени територии, съгласно Закона за защитените територии. В близост до обекта, предмет на инвестиционното намерение няма територии за опазване обектите на културно наследство.
 
 

Абониране