Уведомление за Инвестиционно предложение на основание чл.4, ал.2 от ЗООС

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На основание чл.4, ал.2 от ЗООС

„СТИЛИ АГРО“ ЕООД, в качеството си на инвеститор, уведомява всички заинтересовани лица, че има следното инвестиционно предложение:„Запълване на свободния обем на язовир „Искър", с.Искър, община Вълчи дол, с подземни води от три броя съществуващи тръбни кладенци".

Инвестиционнотo предложение е свързано с напояване чрез дъждуване на земеделски земи, стопанисвани от „Стили агро" ЕООД в землищата на община Вълчи дол, област Варна.

За водовземане от язовир Искър, дружеството има издадено Решение № ВА-136/ПР/2021 г. на РИОСВ-Варна, с което кандидатства пред БД «Дунавски район» за водовземане от повърхностни води. Новото ИП предвижда язовир Искър да се ползва като водосъбирателен водоем, в който постъпват добитите количества подземни води от три броя съществуващи тръбни кладенци.
 
 

Абониране