Уведомление за Инвестиционно предложение

„СТИЛИ АГРО“ ЕООД, в качеството си на инвеститор, уведомява всички заинтересовани лица, че има следното инвестиционно предложение:"Изграждане на тръбопровод с помпена станция за напояване на ПИ № 84022.23.51 и изграждане на напоителна система чрез дъждуване  в землището на с. Щипско, общ. Вълчи дол".

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на тръбопровод, който ще осигурява водозахранването в една точка на система за напояване. Мястото на водозахранването ще бъде от основния изпускател на язовир Искър, при с.Искър, община Вълчи дол. За помпената станция ще се използва съществуващата сграда на ПС при язовира. Тръбопроводът ще преминава през сервитута на полски пътища с дължина 3 721м., обща площ на засегнатите имоти 13 018 кв.м. Крайната точка на тръбопровода/ начална точка на поливаната система ще бъде разположена в ПИ № 84022.23.51 в землището на с.Щипско.
 

Абониране