„Но-тил” технология за обработка на почвата

Защо Стили Агро ЕООД прилага „Но-тил”технологията за обработка на почвата?

Но-тил технологията за обработка на почвата осигурява по-голяма биологична активност в повърхностния слой на почвата. Създават се благоприятни условия за растеж и развитие на културните растения. За да се осигури устойчивост на земеделското производство с новите технологии се цели природната среда да се подобрява, а не да се разрушава, т. е. почвата да се запазва от ерозия, измиване и заблатяване /преовлажняване/, да се съхранява хумусът, максимално да се натрупват и икономично да се изразходват влагата и хранителните вещества, по-пълно да се използват продуктивните възможности на отглежданите култури.
„Директна сеитба“ се използва за обозначаване на практиката на сеитба или отглеждане на растения без предварителна механична обработка на почвата, със запазване на растителните остатъци от предишната култура върху повърхността на почвата.
Въвеждането на „но-тил” практики в земеделието помога за намаляване отделянето на парникови газове,
„Но-тил” практиката е сред най-щадящите околната среда земеделски практики, най-ниско енергийна и най-ефективна. По-мащабното въвеждане на тази технология довежда до намаляване отрицателното влияние на сектора върху климата и трайното му подобрение.   
Изследователят Werner Wünsch извършва много експериментални работи свързани със загубите на почва и демонстрирането на опазването на почвата в Но-тил и предимствата от наличието на растителни остатъци, върху повърхността на почвата за предотвратяване на  ерозията, дължаща се на валежи от дъжд. В средата на 70-те години Франк Дейкстра и Маноел Персейра откриват в технологията на Но-тил решение на проблемите, свързани с ерозията на почвата в района на Кампос-Жерау-Ло-Паран. Принципите на технологията за директна сеитба /Но-тил/, Иизскват познания в областта на обработването на почвата, използването на фауната, флората и водата, както и в областта на процесите на взаимодействие между компонентите на екосистемата и прилаганите практики при отглеждането на земеделските култури
 

Абониране