Какви документи са ми необходими, ако искам да продам или дам под наем земята си

Какви документи са ми необходими, ако искам да продам земята си?
При продажба на земя са необходими следните документи: - Документ за собственост (решение на поземлена комисия, нотариален акт, договор за делба или завещание); - Актуална скица на имота - Удостоверение за данъчна оценка. - Валиден документ за самоличност. Актуална скица на имота може да се издаде от всяка Служба по геодезия, картография и кадастър на територията на Република България, както и от съответните Общински служби по земеделие, а удостоверението за данъчна оценка – от съответната данъчна служба по местонахождение на имота. В случай, че собственикът на земята е починал, е необходимо да приложите и удостоверение за наследници. Документът се издава от общината и/или кметството, където е била последната адресна регистрация на починалото лице.

Какви документи са ми необходими, ако искам да подпиша договор за наем/аренда на земята?
За подписване на договор за наем/аренда са необходими следните документи: - Документ за собственост (решение на поземлена комисия, нотариален акт, договор за делба или решение за съдебна делба, завещание или друг документ, удостоверяващ правото на собственост); - Актуална скица на имота (само при подписване на договор за аренда). Скица на имота може да се издаде от всяка Служба по геодезия, картография и кадастър на територията на Република България, както и от съответните Общински служби по земеделие; - Ако собственикът на земята е починал, е необходимо да приложите и удостоверение за наследници. Документът се издава от общината и/или кметството, където е била последната адресна регистрация на починалото лице; - Валиден документ за самоличност

Абониране