Изграждане на напоителна система и закупуване на земеделска техника за "Стили агро" ЕООД

"Стили агро"  ЕООД  и Държавен фонд  "Зенеделие" подписаха договор за безвъзмездна помощ за  проект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА НАПОИТЕЛНА СИСТЕМА И ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА СТИЛИ АГРО ЕООД“ 
Главна цел на проекта: Подобряване цялостната дейност на земеделското стопанство, чрез внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални активи.
Цели на проектното предложение:
1.Подобряване цялостната дейност на земеделското стопанство, чрез внедряване на новип родукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални активи.
2 Опазване компонентите на околната среда, чрез внедряване на нови технологии за запазванена почвата и повишаване на почвеното плодородие.
3.Осигуряване на безопасни условия на труд, чрез внедряване на иновативни производствени
Обща стойност: 1 630 227.53 лева, от които 960 689.34 лева европейско и 132 493.80 лева национално  финансиране
Предоставената безвъзмездна финансова помощ  се осъществява благодарение на Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони, Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г и Държавен фонд "Земеделие".
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони 
Начало: 27.01.2023 г., Край: 01.10.2025 г.

Абониране