Въпроси и отговори

За подписване на договор за наем/аренда са необходими следните документи: - Документ за собственост (решение на поземлена комисия, нотариален акт, договор за делба или решение за съдебна делба, завещание или друг документ, удостоверяващ правото на собственост); - Актуална скица на имота (само при подписване на договор за аренда). Скица на имота може да се издаде от всяка Служба по геодезия, картография и кадастър на територията на Република България, както и от съответните Общински служби по земеделие; - Ако собственикът на земята е починал, е необходимо да приложите и удостоверение за наследници. Документът се издава от общината и/или кметството, където е била последната адресна регистрация на починалото лице; - Валиден документ за самоличност.
Сделката по продажба на земеделски имоти се изповядва пред нотариус по местонахождение на имота, задължително в писмена форма. Ако собственикът е възпрепятстван да се яви лично пред Нотариуса, следва да се изготви изрично пълномощно за продажба.
„Стили агро“ ЕООД изплаща договорената сума в деня на сключване на сделката. Може да получите парите си в брой или по банков път.
При продажба на земя са необходими следните документи: - Документ за собственост (решение на поземлена комисия, нотариален акт, договор за делба или завещание); - Актуална скица на имота - Удостоверение за данъчна оценка. - Валиден документ за самоличност. Актуална скица на имота може да се издаде от всяка Служба по геодезия, картография и кадастър на територията на Република България, както и от съответните Общински служби по земеделие, а удостоверението за данъчна оценка – от съответната данъчна служба по местонахождение на имота. В случай, че собственикът на земята е починал, е необходимо да приложите и удостоверение за наследници. Документът се издава от общината и/или кметството, където е била последната адресна регистрация на починалото лице.
Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 24 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) „Доходите, получени от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя” са необлагаеми.
Договорът за аренда се сключва в писмена форма с нотариална заверка на подписите на страните. Той бива вписван в Службата по вписванията и регистриран в съответната Общинска служба по земеделие. Ако собственикът е възпрепятстван да се яви лично пред Нотариуса, следва да се изготви изрично пълномощно за целта. При договора за наем няма такива изисквания.
Не заплащате такси и комисиони за извършената услуга от страна на „Стили агро“ ЕООД. Оферта за закупуване директно от купувача/арендатора „Стили агро“ ЕООД, без посредници.
Да, можете, при наличие на определени законови изисквания за това. За повече информация, можете да се обърнете за връзка с представител на дружеството. Нашият брокер подробно ще ви обясни процедурата и ще ви съдейства с юридическа консултация какъв е най-добрият вариант за вас в конкретната ситуация.
Да, можете. Решението как да се разпоредите със собствените си имоти е изцяло във ваши ръце. Ако офертата не Ви удовлетворява, може да отложите решението за продажба за по-късен етап.
Да, представител на дружеството може да извади необходимите документи от ваше име. За целта трябва да подпишете изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа. Попитайте нашият брокер как най-лесно може да стане това.
Фирмата предлага безплатно съдействие за изготвяне на всички документи, необходими за подписване на договор за продажба/наем/аренда на Вашата земя, предвид на това, че целият процес по снабдяването им е възможно да Ви отнеме ценно и неопределено време.
Ако вашата земя, която продавате, е придобита чрез покупко-продажба по време на брака, то при сделката пред нотариус трябва участва и вашият съпруг/а или да имате изрично нотариално заверено пълномощно от тях за представителство по сделката.
Ако искате да получите оферта, отговаряща за Вашия имот/и без посредници може да посетите офиса на фирмата и/или да се свържете с нас на  телефон +359 885300902, e-mail: info@stiliagro.com

Абониране